Финансовият одит, съгласно легалната дефиниция на понятието и термина, което се съдържа в Закона за Сметната палата, "е изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов отчет на предприятието дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност".

Съгласно Закона за независимия финансов одит "Независим финансов одит" е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Всички потребители на информацията от одита разчитат на външния одитор да представи компетентна, независима, обективна, добросъвестна, почтена и безпристрастна оценка.

Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители подлежат на независим публичен надзор.

Нашите услуги включват:

1. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ на индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвени  в съответствие с МСФО или НСФОМСП

Годишните финансови отчети на следните предприятия подлежат на независим финансов одит съгласно Закона за счетоводството:

 • Малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
  a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
  б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
  в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
 • Средните и големите предприятия;
 • Предприятията от обществен интерес;
 • Средните и големите групи;
 • Групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • Всички дъщерни дружества и дружеството-майка, когато консолидираните финансови отчети подлежат на одит;
 • Предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 • Акционерните дружества и командитните дружества с акции, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период;

2. ОДИТ на ПРОЕКТИ

Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, в повечето случаи включват и изискване за осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

Ние извършваме одит на проекти и програми по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и Европейския фонд за рибарство, както и по други фондове и програми, по които Република България получава финансиране от Европейския съюз и други донори.

Някой от основните програми за програмния период 2014 г. – 2020 г. са:

 • Оперативна програма "Добро управление"
 • Оперативна програма "Транспорт"
 • Оперативна програма "Региони в растеж"
 • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"
 • Оперативна програма "Околна среда"
 • Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • Програма за развитие на селските райони
 • Програма за морско дело и рибарство
 • Програми по Европейско териториално сътрудничество

Извършваме одит и и на проекти финансирани от международни финансови организации, фондации, неправителствени организации и други,

3. Одит със специално предназначение (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);

4. Ограничен преглед на финансови отчети;

5. Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда глава XVI от Търговския закон

6. Вътрешен одит по задание на клиента

Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗДДФЛ, в сила за 2023 г.
26.01.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 1
Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗКПО и ЗДДС, в сила за 2023 г
29.01.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 2
Изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2024 г
01.02.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 3
Изменения в ЗДДФЛ и ЗКПО, в сила от 01.01.2024 г.
16.02.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 4