Разполагаме с електронен подпис, което спестява средства и нерви на нашите клиенти и осигурява допълнително свободно време, сигурност, проследимост и контрол над месечните и годишните счетотоводно-данъчни справки и документация. Счетоводнит екип на „Актив“ съчетава в себе си професионалисти в областта на счетоводството с богат практически опит, гарантиращ изготвянето на достоверни финансови отчети, отразяващи вярно и честно имущественото и финансовото състояние на клиента.

1. Абонаментно счетоводно обслужване – месечни, шестмесечни, годишни и тригодишни контракти

2. Еднократни счетоводни услуги на база на индивидуална заявка от клиент:

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация.
 • Изготвяне на дневници за покупки и продажби, справки – декларации и VIES декларации по Закона за данък върху добавената стойност.
 • Изготвяне на счетоводна политика.
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.
 • Консултации относно измененията в данъчното, трудово-правното и осигурителното законодателство.
 • Консултиране и насоки по упражняване на управленско счетоводство
 • Изготвяне и отчитане на бюджети
 • Подаване на годишна данъчна декларация.
 • Подаване на годишни финансови отчети в НСИ.
 • Подготовка на плащания чрез Online банкиране на клиента
 • и много други по желание на клиента

3. Годишно счетоводно приключване - за фирми, които не са наши клиенти

Годишното счетоводно приключване включва:

 • Установяване оборотите и салдата по сметките и съставяне на предварителна оборотна ведомост
 • Съставяне на предварителен отчет за приходите и разходите за отчетната година (към 31.12)
 • Изготвяне на Годишната данъчна декларация за данъчно облагане на печалбата и за други вноски от печалбата, преобразуване на финансовия резултат и установяване размера на данъците
 • Установяване на постоянни и временни положителни и отрицателни данъчни разлики
 • Осчетоводяване на разликите за довнасяне на данък върху печалбата и на другите вноски от печалбата
 • Съставяне на окончателна оборотна ведомост
 • Съставяне на окончателен отчет на приходите и разходите
 • Съставяне на счетоводен баланс за отчетната година
 • Съставяне на отчет за паричния поток
 • Съставяне на отчет за собствения капитал
 • Съставяне на приложение към годишния финансов отчет
 • Изготвяне на отчет за дейността
 • Обсъждане на годишния финансов отчет на предприятието с ръководството и помощ при вземане на решения по него