В търговския закон са уредени няколко форми на преобразуване на търговските дружества: вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

  • Вливане - процедура, при която цялото имущество на едно или повече търговски дружества преминава към едно съществуващо дружество , което става техен правоприемник.
  • Сливане - процедура, при която цялото имущество на две или повече търговски дружества преминава към едно новоучредено дружество, което става техен правоприемник.
  • Разделяне – процедура, при която цялото имущество на едно търговско дружество преминава към две или повече дружества, които стават негови правоприемници за съответна част.
  • Отделяне - процедура, при която част от имуществото на едно търговско дружество преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото.

Преди вземането на решение за преобразуване между участващите в него приемащи и/или преобразуващи се дружества се сключва договор за преобразуване. Договорът за преобразуване се сключва от лицата, представляващи дружеството, в писмена форма с нотариална заверка на подписите им. Изготвя се план за преобразуване, съдържащ освен данните в договора и още :

  • точно описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към всяко новоучредено дружество;
  • разпределението на дяловете, акциите и членството в новоучредените и/или преобразуващите се дружества между съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества и критерия за това разпределение.

Преобразуване чрез промяна на правната форма

Търговско дружество /преобразуващо се дружество/ може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид /новоучредено дружество/. Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик

Еднолично търговско дружество /преобразуващо се дружество/ може да се преобразува като цялото имущество премине върху едноличния собственик, ако той е физическо лице иЛИ е вписан като едноличен търговец. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.