РЕГИСТРАЦИЯ

Актив Одит ООД, Ви предлага преференциални цени за регистрация на фирми по ТЗ и всички свързани с това правни услуги, при сключване на абонамент за счетоводно обслужване, както следва.

 • Регистрация на дружество с ограничена отговорност
 • Регистрация на едноличен търговец
 • Регистрация на акционерно дружество
 • Регистрация на други дружества
 • Регистрация на клон
 • Регистрация на кооперация, съгласно Закона за кооперациите
 • Регистриране на клон на чужд търговец
 • Всички видиве пререгистрации на фирми

Услугата по регистрация включва:

 • Консултиране;
 • Проверка на свободни имена в Търговски регистър;
 • Изготвяне на всички необходими документи;
 • Помощ и предварителна подготовка на документацията при посещения в банки и нотариуси;
 • Подаване на документите в Агенция по вписванията;
 • Проверка и следене на обработката на заявленията в Агенция по вписванията;
 • Уведомяване на клиента за момента на вписване;
 • Изваждане на актуално удостоверение от Агенция по вписванията.

ВПИСВАНЕ

 • Обявяване на финансов отчет
 • Вписване на промяна на управител
 • Вписване на промяна на седалище
 • Вписване на промяна на съдружници
 • Вписване на други промени
 • Закриване на фирма. Ликвидация
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прекратяване на членство в дружество
 • Прехвърляне на предприятие
 • Вписване на прокурист
 • Отмяна на решение на общо събрание
 • Преобразуване на дружества
 • Прехвърляне на едноличен търговец

ДРУГИ

 • Регистрация в булстат
 • Регистрация на сдружение с нестопанска цел
 • Регистрация на фондация
 • Регистрация на търговска марка
 • Абонаментно обслувжане на търговски дружества
 • Проучване на фирми