Данъчни услуги

 • Разработване на становища по конкретни казуси.
 • Данъчно планиране и защита.
 • Процесуално представителство при данъчни ревизии и проверки.
 • Консултиране и разработване на обяснения и мотивирани възражения в хода на данъчна ревизия или проверка.
 • Обжалване на данъчни актове: данъчно - ревизионни актове, актове за прихващане или връщане на недължимо платени данъчни вземания, такси или суми, подлежащи на възстановяване на друго основание.
 • Обжалване на откази на данъчната администрация.
 • Правни консултации и оптимизация на данъчната тежест.
 • Представителство пред НАП за данъчни проверки и ревизии.

Aдминистративни услуги

 • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента (подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки);
 • Представителство пред банкови и небанкови институции, помощ при преговори, договаряне на условия и преструктуиране на кредити. Съдействие при изваждане на банкова гаранция, акредитив и др.
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента , за неговото отчитане;
 • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС;
 • Изготвяне на документи по ЗЗЛД и ИТ.
 • Подаване на интрастат декларации;
 • Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон;
 • Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ;
 • Подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ;
 • Заверяване на документи в НАП и НОИ;
 • Заверяване на осигурителен стаж на клиента;